การร่างแบบ ตัวอย่างที่ 1  เคานเตอร์แบบแผ่นเดียว
การร่างแบบ ตัวอย่างที่ 2  เคานเตอร์แบบใช้หินหลายแผ่นต่อกัน
< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >