Gravestone004
Gravestone001
Gravestone002
Gravestone003
Gravestone005

ก่อนเริ่มสร้างฮวงซุ้ย สิ่งแรกท่านต้องรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้น
เป็นฮวงซุ้ยตามแบบที่นิยมสร้างกันในประเทศไทย
                                                 ส่วนประกอบฮวงซุ้ย

การวางแผนสร้างฮวงซุ้ยในขั้นต้น เราจำเป็นจะต้องทราบขนาดมิติเบื้องต้น
ที่สำคัญ คือ

       1. ขนาดป้าย
       2. ขนาดและจำนวนเสา
       3. ขนาดความกว้างหน้าฮวงซุ้ย
                                                 วิธีการวัดขนาดฮวงซุ้ย
                                                 จำนวนเสาของฮวงซุ้ย

นอกจากนี้ท่านอาจต้องเตรียมรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

       1. ตัวหนังสือสำหรับแกะสลักลงบนป้าย (ควรชัดเจนเป็นตัวบรรจง)
       2. รายละเอียดสถานที่ เช่น ภาพถ่าย ที่ตั้ง ชื่อสุสานหรือแผนที่การ
           เดินทาง ลักษณะของพื้นที่ ภาพถ่ายฮวงซุ้ยข้างเคียง เป็นต้น
       3. เบอร์โทรศัพท์ช่างรับเหมางานปูน (ในกรณีที่ได้ติดต่อไว้แล้ว เพื่อ
           ให้ทางร้านเราสามารถติดต่อประสานงานกับช่างปูนได้ครับ)
       4. วันและเวลาฤกษ์ตั้งป้าย
       5. แบบแปลนเบื้องต้น (ในกรณีที่แบบแตกต่างจากฮวงซุ้ยมาตรฐาน)

ทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาได้ถูกต้องที่สุด  และทาง
เราก็อาจจะมีข้อมูลหรือคำแนะนำบางอย่างให้ท่านนำกลับไปเตรียมงานก่อน
ล่วงหน้า เพื่อให้วันทำพิธีตั้งป้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เสียเวลาหรือ
เสียฤกษ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เรื่องขนาดของฮวงซุ้ยสามารถแยกได้ตามสถานที่ตั้งเป็นสองกรณี คือ

       1. สร้างในสุสาน  ในกรณีนี้ท่านอาจจะต้องสร้างฮวงซุ้ยตามขนาด
           ที่สุสานกำหนดในแต่ละโซน  ซึ่งจะมีขนาดพื้นที่และทิศทางของ
           แต่ละโซนแตกต่างกัน  ส่วนใหญ่แล้วขนาดโครงสร้างหลักของ
           ฮวงซุ้ยจะมีขนาดเท่ากับฮวงซุ้ยในโซนเดียวกัน

       2. สร้างในที่ส่วนตัว  ท่านสามารถสร้างฮวงซุ้ยได้ตามขนาดที่ท่าน
           ต้องการและตามความเหมาะสมกับพื้นที่  ถ้าจะมีข้อจำกัดก็อาจจะ
           เนื่องด้วยทิศทางหรือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เอง

การสร้างฮวงซุ้ยเป็นงานที่ละเอียด  เกี่ยวพันกับความเชื่อเชิงตัวเลขของ
ขนาดมิติต่างๆ  ในการออกแบบและกำหนดขนาดต้องอ้างอิงกับความเชื่อ
ที่ถ่ายทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตกาล  ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดขนาด
ได้ตามใจชอบมากนักโดยเฉพาะกับจุดสำคัญๆ เช่น ขนาดป้าย เสา โต๊ะ
บ๊วย ระยะระหว่างเสาซ้ายกับขวา หรือระยะห่างของเสาแต่ละคู่ ฯลฯ

สำหรับท่านที่จะสร้างในที่ส่วนตัว  เราบริการสำรวจ ออกแบบและเขียนแบบ
ให้ท่่านฟรี (ในกรณีที่เป็นงานหินทั้งหลังหรือท่านให้ร้านเรารับเหมางานปูน
และงานหินขัดด้วย)  ท่านสามารถติดต่อร้านเราเพื่อปรึกษาหรือวางแผนงาน
ได้ที่ร้านทุกวันไม่เว้นวันหยุด  หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเบื้องต้นหรือนัด
วันก่อนก็ยินดีครับ
Gravestone006
Gravestone007
Gravestone008
Gravestone011
Gravestone012
Gravestone013
Gravestone015
Gravestone014
Gravestone010
Gravestone016
Gravestone017
Gravestone020
Gravestone018
Gravestone019
Gravestone009
Gravestone024
Gravestone025
Gravestone021
Gravestone022
Gravestone023
Gravestone026
Gravestone027
Gravestone028
Gravestone029
Gravestone030
Gravestone031
< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >
back ย้อนกลับ

คลิกภาพ >>> ขยายภาพ