แหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการเริ่มต้นออกแบบสร้างฮวงซุ้ยนั้น  ในกรณีที่
สร้างในสุสาน ท่านสามารถวัดขนาดต่างๆ จากหลังข้างเคียงในแถวหรือ
หลังที่มีขนาดเท่ากันได้  ส่วนฮวงซุ้ยที่จะสร้างในที่ส่วนตัว  สามารถนำ
ข้อมูลของพื้นที่มาออกแบบใหม่ได้ เช่น ขนาดพื้นที่หรือขอบเขต เป็นต้น

การวัดขนาดส่วนประกอบทั้งที่เป็นงานหินหรืองานปูน ควรวัดโดยใช้หน่วย
เซนติเมตร  เพราะเราจะนำมาแปลงให้เป็นหน่วย "นิ้วจีน" เพื่อให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายในขั้นตอนการทำงาน และสามารถปรับเทียบตามหลักความ-
เชื่อเชิงตัวเลข(แซเล่า)ของการสร้างฮวงซุ้ย  โดย

                 1 นิ้วจีน = 3.03 หรือประมาณ 3 เซนติเมตร

วิธีการวัดขนาดเบื้องต้น เรียงตามหมายเลขในภาพประกอบ

       1. ความกว้างป้าย  วัดระยะระหว่างกรอบด้านในของเกี๊ยบด้านซ้าย
           และด้านขวา  สำหรับฮวงซุ้ยขนาดมาตรฐาน  การที่ทราบขนาด
           ความกว้างของป้ายทำให้สามารถทราบขนาดสัดส่วนต่างๆของ
           ป้ายและโต๊ะแท่นได้โดยอัตโนมัติ และสำหรับฮวงซุ้ยขนาดกลาง
           และขนาดเล็กก็สามารถทราบถึงขนาดของส่วนประกอบอื่นๆ หรือ
           หรือคาดคะเนพื้นที่ได้อีกด้วย

       2. ความสูงป้าย  วัดจากด้านบนสุดของป้ายลงมาถึงกรอบป้ายด้าน
           ล่างหรือด้านบนของโต๊ะแท่น  ตามขนาดมาตรฐานแล้ว  ความ
           กว้างของป้ายจะเป็นตัวกำหนดความสูงของป้าย

       3. ความกว้างเกี๊ยบ  วัดจากกรอบด้านในของเกี๊ยบถึงขอบนอกสุด
           ป้ายที่มีขนาดเท่ากันขนาดเกี๊ยบสามารถแตกต่างกันได้ และอาจ
           ต้องวัดขนาดของร่องน้ำข้างเกี๊ยบด้วยถ้ามีการติดตั้งเสามังกร
           เพิ่มเติม  เพื่อให้ทราบขนาดความกว้างของเสามังกร

       4. ความสูงโต๊ะแท่น  วัดจากระดับพื้นถึงด้านบนของโต๊ะแท่น

       5. ความกว้างโต๊ะแท่น  คือขนาดความกว้างด้านหน้าของโต๊ะแ่ท่น
           อาจจะวัดความลึกด้วยก็ได้  โดยปกติแล้วขนาดของโต๊ะแท่นจะ
           ถุกกำหนดโดยขนาดป้าย

       6. ความกว้างหน้าเสา  สำหรับฮวงซุ้ยขนาดกลางขึ้นไป  สามารถ
           มีเสาได้หลายขนาด  เพราะฉะนั้นจึงต้องวัดทั้งความกว้างและ
           ความสูงของเสา รวมถึงนับ จำนวนเสาของฮวงซุ้ย ด้วย

       7. ความสูงเสา  วัดจากระดับพื้นขึ้นไปถึงขอบเสาด้านบน  ไม่ต้อง
           วัดหัวเสา  ในฮวงซุ้ยหลังเดียวกันอาจมีเสาที่ความสูงต่างกันได้

       8. ความกว้างหน้าฮวงซุ้ย  วัดความห่างระหว่างหน้าเสาร่องน้ำที่อยู่
           ปลายสุดของร่องน้ำด้านหน้าฮวงซุ้ย จะทำให้ทราบขอบเขตของ
           ฮวงซุ้ย  ทำให้สามารถกำหนดระยะห่างระหว่างเสาแต่ละคู่ที่อยู่
           ด้านซ้ายกับด้านขวาได้

       9. ความลึกหน้าป้าย  วัดจากหน้าป้ายมาถึงระนาบระหว่างเสาปลาย
           ร่องน้ำด้านหน้าสุด  เพื่อนำมาใช้กำหนดขนาดความยาวของตู๊
< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >