Stoneplate004
Stoneplate001
Stoneplate003
Stoneplate002
Stoneplate005

สิ่งสำคัญที่สุดของการทำแผ่นป้ายหินอ่อนหรือหินแกรนิตก็คือ ความถูกต้อง
ของตัวหนังสือและความสวยงามโดดเด่นโดยรวมของแผ่นป้าย  ดังนั้นเพื่อ
เป็นการป้องกันความผิดพลาดและการเสียเวลา  ท่านต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ
ให้พร้อม ดังนี้

       1. ขนาดความกว้างและความสูงของแ่ผ่นป้ายที่ท่านสามารถนำกลับ
           ไปติดตั้งได้โดยไม่เกิดปัญหา
       2. ตัวหนังสือ ข้อความ ตราสัญลักษณ์ หรือลวดลายต้นแบบที่ท่าน
           ต้องการให้เราทำนอกเหนือจากที่เราออกแบบให้  ต้องคมชัด
           หรืออ่านง่าย
       3. ชนิดและสีของหินที่ท่านต้องการ สามารถชมตัวอย่างที่ร้านได้ครับ
           หรือจะโทรศัพท์ปรึกษาเราก่อนก็ได้ครับ
       4. ควรสั่งงานล่วงหน้าให้เหมาะสม  เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา เช่น
           งานแผ่นป้ายขนาดเล็กจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน แต่ถ้ามีรูปถ่าย
           ด้วยจะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน เป็นต้น  ส่วนงานขนาดใหญ่
           หรืองานลักษณะพิเศษเราจะประเมินระยะเวลาเป็นรายชิ้นงาน
                                                     วิธีการร่างแบบเบื้องต้น

สำหรับงานแกะสลักลวดลายหรือภาพต่างๆ ท่านสามารถนำภาพต้นแบบมา
หรือเสนอแนะแนวคิดให้เราออกแบบให้ก็ได้ครับ เพื่อความสวยงามและตรง
กับความต้องการของท่านมากที่สุดครับ  ส่วนใหญ่แล้วการจัดวาง รูปแบบ
การเลือกตัวอักษร ลวดลายต่างๆ เราจะออกแบบเป็นรายชิ้นงานเพื่อให้เข้า
กับสถานที่ เช่น ป้ายชื่อบ้าน ป้ายอัฐิของชาวพุทธ ป้ายหลุมศพของคริสต์
หรืออิสลาม  ซึ่งจะมีความแตกต่างกันของลวดลายและข้อความ  ดังนั้น
ท่านจึงสามารถไว้วางใจเราได้ว่าเราจะไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ไม่ว่าแผ่นป้ายจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม
Stoneplate006
Stoneplate007
Stoneplate008
Stoneplate011
Stoneplate010
Stoneplate012
Stoneplate013
Stoneplate009
< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >
back ย้อนกลับ

คลิกภาพ >>> ขยายภาพ